Правителството одобри Национална програма за младежта на своето редовно заседание. Продължителността на изпълнението й за текущия програмен период е 3 години – 2023-2025 г. 

Основният приоритет в Програмата е инвестиране в младежта (15-29 години) като значим социален капитал чрез насърчаване на активно включване на младите хора, тяхната инициативност и информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност. Програмата предвижда финансиране на младежки дейности по следните ключови области: младежки дейности и младежка работа, младежки инициативи и кампании, равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места и подобряване на условията по младежката инфраструктура. 

Участието на младите хора в проекти по Програмата ще разшири техния опит и умения за приобщаване към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот и спорта, както и ще създаде благоприятна среда, в която те да разгърнат потенциала си и да имат своите допълнителни лични постижения.  

Необходимите средства за реализацията й през програмния период се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта за съответната година в периода 2023-2025 г. При реализиране на Програмата, за всяка година от изпълнението й, следва да бъдат обхванати не по-малко от 20% от младите хора, достигнати включително чрез комуникационни кампании и социални мрежи и медии. Делът на младежите, участвали в преки дейности по Програмата, ще бъде 2,5% (съгласно официалните данни на Националния статистически институт за съответните години). Проектите следва да обхванат 10% от младите хора в страната с по-малко възможности и 30% от малки населени места. По Програмата ще бъдат обхванати 100 младежки работници и ще бъдат обновени 16 младежки пространства.

Източник: Боян Денчев, БТА